Tűzvédelmi szolgáltatásaink:

  • Tűzvédelmi oktatás, évente egyszer a jogszabályban meghatározott rendszerességgel.
  • Tűzvédelmi dokumentációk készítése (tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, tűzriadó gyakorlat, tűzveszélyességi osztályba sorolás).
  • Kiürítés és tűzterhelés számítás, mentési és biztonsági terv készítése, felülvizsgálata.
  • Közreműködés Hatóság előtti eljárásban, ügyfél érdekeinek képviselete.
  • Tűzvédelmi figyelmeztető táblák forgalmazása.

Az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) előírásai értelmében:

  1. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
  2. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.
  3. § (2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

4. § (1) A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:
a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
b) a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
d) kereskedelmi szálláshelyre;
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.